POZVÁNKA
na členskou schůzi, v případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů, tak na náhradní členskou
schůzi, pobočného spolku Moravského rybářského svazu se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou
(dále jen „PS“), která se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 9:00 ve společenském centru
v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Program členské schůze:
1. Zahájení, volba komisí
2. Zpráva o činnosti PS
3. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise
4. Účetní uzávěrka za rok 2021
5. Rozpočet na rok 2022
6. Diskuze
7. Různé
V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 6.12.2021 za výbor pobočného spolku
Jan Šedivý, předseda PS
Poznámka: Je možné, dokonce vysoce pravděpodobné, že se členská schůze ve stanoveném termínu
kvůli aktuálnímu vývoji epidemické situace nebude moct uskutečnit. Aktuální informaci o vývoji konání
členské schůze ve stanoveném termínu budou uvedeny na webových stránkách pobočného spolku –
www.mrshrusovany.cz.
Na závěr roku přeji nám všem klidné vánoční svátky, hodně štěstí v Novém roce a hlavně pevné zdraví!