OBĚŽNÍK
Vracení povolenek a sumářů za rok 2021:
V souladu s ustanovením §7 odst.6 písm. c) stanov MRS, z.s., musí být povolenka a sumář vráceny do
15-ti dnů po skončení jejich platnosti, i když jejich držitel nelovil, konkrétně do 15. ledna 2022. Podle
ustanovení §7 odst.4 písm. b) mají řádní členové a nezletilí členové především povinnost řídit se
Stanovami a dalšími svazovými předpisy a plnit povinnosti uložené orgány pobočného spolku a Svazu.
Za porušení těchto povinností může být členům a funkcionářům PS v souladu s ustanovením §8 odst.1
uloženo některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb
c) odvolání z funkce
d) vyloučení
Možnosti vrácení výše uvedených dokladů:
· do poštovních schránek v sídle PS na schodišti budovy zdravotního střediska – označeno
RYBÁŘI
· poštou – pokud možno nedoporučeně
· v úředních hodinách v klubovně PS
Úřední hodiny v roce 2022:
· v měsíci lednu úterý 4.1 a 11.1. od 14:00 do 18:00 hod
čtvrtek 6.1. a 13.1 od 14:00 do 18:00 hod
ostatní úterky a čtvrtky od 16:00 do 18:00 hod
· v měsíci únoru úterky a čtvrtky od 16:00 do 18:00 hod
· v měsících březen a duben úterky od 16:00 do 18:00 hod

Výdej povolenek v roce 2022:
· v úředních hodinách
· mimo úřední hodiny – odůvodněně na telefonním čísle 604 828 704
· možnosti výdeje povolenek poštou – zaslat čl. průkaz, rybářský lístek a doklad o zaplacení
osobně (přes kamaráda, rodinného příslušníka apod.)
Dá se předpokládat, že epidemická situace potrvá i v době výdeje povolenek a všichni budeme povinni
dodržovat aktuální nařízení vlády ČR.
Pravděpodobný průběh výdeje povolenek:
· očkovaní a překonavší nákazu po prokázání (osvědčením) s respirátory budou mít přístup do
prostor klubovny PS
· ostatní si vyzvednou na schodišti složenku k zaplacení, nebo předají na schodišti doklad o
zaplacení, členský průkaz a rybářský lístek a počkají na vyřízení dokladů
Způsob úhrady:
· platební kartou v sídle PS (platí pouze pro očkované a překonavší nákazu)
· složenkou na poště – variabilním symbolem je členské číslo 4622-XXX
· převodem na účet číslo: 107-1552200267/0100, variabilním symbolem je členské číslo 4622-XXX
PLATBY LZE PROVÁDĚT AŽ OD 1.1.2022!!
Výše poplatku za členství:
· mládež do 15-ti let 200,- Kč
· udržovací (nebude lovit v roce 2022) 450,- Kč
· ostatní (zvýšení o 50,- Kč) 1 300,- Kč
Členství je nutné zaplatit do konce února 2022. Který z členů PS takto neučiní, musí na něj být od
1.3.2022 nahlíženo jako na nového člena a musí proto zaplatit o 1000,- Kč navíc (školení nových členů).
Výše poplatku za povolenky na vodách mimopstruhových:
· mládež do 15-ti let 300,- Kč
· poloviční (mládež 16-18 let, držitelé průkazů ZP a ZTP) 500,- Kč
· celé 950,- Kč
· republikové 3 600,- Kč
Výše poplatku za povolenky na vodách pstruhových:
· mládež do 15-ti let 300,- Kč
· poloviční (mládež 16-18 let, držitelé průkazů ZP a ZTP) 500,- Kč
· celé 1 050,- Kč
· republikové 3 750,- Kč
ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ:
PS předpokládá, že školení nových členů proběhne v následujících termínech:
· pátek 25. února od 15:00 do 19:00
· sobota 26. února od 8:00 do 12:00
Dá se předpokládat, že epidemická situace potrvá i v době konání školení nových členů a všichni
budeme povinni dodržovat aktuální nařízení vlády ČR, případně budou termíny upraveny s ohledem na
vývoj situace. Informace o případné změně termínů budou zveřejněny na webových stránkách PS nebo
se lze případně dotázat předsedy PS p. Jana Šedivého na telefonním čísle 604 828 704.